ВАЖНИ ДАТИ

Поднесување апстракт: 25 април 2017 година
Поднесување труд: 10 мај 2017
Известување за прифаќање на трудот: 15 мај 2017
Плаќање такса за регистрација: 18 мај 2017
Конференција: 5-6 јуни 2017
Објавување на трудови во „The International Journal of Recent Research in Arts and Sciences“ (IJRRAS): јуни 2017МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje