МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

Авторите кои ќе земат учество на Интернационална научна конференција
„Нови насоки и предизвици на општествената трансформација преку мултидисциплинарен пристап“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија
 ќе имаат можност да ги објават своите трудови во The International Journal of Recent Research in Arts and Sciences (IJRRAS) со доплнителна доплата од 10 евра.

    http://www.journal.mit.edu
МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje