Сесии
Трудовите кои ќе ги задоволат научно – истражувачките критериуми, ќе бидат прифатени и презентирани на Интернационалната научна конференција „Нови насоки и предизвици на општествената трансформација преку мултидисциплинарен пристап“.  

Авторите ќе имаат можност да ги објават своите трудови во The International Journal of Recent Research in Arts and Sciences (IJRRAS) со доплнителна доплата од 10 евра.

Сесиите на Интернационалната научна конференција „Нови насоки и предизвици на општествената трансформација преку мултидисциплинарен пристап“ ќе ги опфатат следните научни области:

- Математика и природни науки
- Техничко-технолошки науки
- Медицина и здравство
- Биотехнички науки
- Општествени и хуманистички науки

Работни јазици на конференцијата се македонски и англиски јазик.


МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje